Загрузка...
Главная

Oriyatni Unutib. Xiyonatga ochilgan yo'l 

Ko'rildi: 2911 Qo'shildi: 23-08-14

«Олдингдан о==ан    сувнинг =адри йы=». 

Хал=имиз томонидан топиб айтилган ушбу ибора ма\зини биров ча=ади, биров йы=. О=ибатда эса тириклик \амида, гощо пул, давлат, бахт излаб ызга юртларни кезамиз. «Ыз уйинг - ылан тышагинг», эканини, ыз сувинг, ыз щавоинг, ыз Ватанинг на=адар азиз, =адрли былишини бошга кулфат тушгандагина англаб етамиз. Оиланг ба\рида я=инларинг билан яшаш, щалоллик билан топилган риз==а шукурлар айтиб, тинч-осойишта щаёт кечириш катта бахтлигини тушунамиз.

Биро= унга =адар Маъсуда Йылдошева (исм-шарифи шартли) каби четда ишлашга талпинаверамиз. У жойлардан топилажак долларлар илинжи кызларни кыр, =уло=ларни кар =илиб =ыйганидан инсон шаъни, =адр-=иммат деган туй\улардан щам ызни мосуво этамиз баъзан.

М. Йылдошева 1980 йилда Тошкент вилоятида ту\илган. Турмушга чи=маган. Лекин шунга =арамай, ота-она розилиги биланми ёки ыз хощиш-истагига кырами Бирлашган Араб Амирлигига борган ва у ерда =андайдир юмушлар билан банд былган. Кейинчалик бу давлатдан чи=ариб юборилган.

Аёл, айни=са, ызбек аёли бу ёшда яхши бир оилага бека, щеч былмаганда 2 - 3 фарзандга она былади. Афсуски, ызидаги уят деган туй\уни йи\иштириб =ыйган М. Йылдошева 2010 йилларда яна ыша давлатга бориш йылларини =идира бошлайди.

Бунда унга =онунларимиз щам монеълик =илолмайди. У Фар\она вилоятининг +ы=он шащрида яшовчи Саноат ва Назокат исмли аёллар билан танишади. Уларнинг ёрдами билан тегишли рухсатнома олмасдан «Ызбекистон Республикаси фу=ароларининг чет элга боришлари тартиби» талабларига зид равишда Тошкент шащридан автобусга ытириб, +озо\истонга, ундан +ир\изистоннинг Бишкек шащрига боради. У ердан самолётда Туркияга, Туркия ор=али Бирлашган Араб Амирлигининг Шаржа шащрига ытади. Бу ерда уни Назокат исмли аёл кутиб олади. У бир йил давомида шу ерда яшайди, мижозлар кынглини овлаш билан шу\улланади.

Нищоят, =айтишга =арор =илган М. Йылдошева шу шащардаги самар=андлик Нилуфар исмли аёлдан, о\ир ащволдалигини айтиб, ёрдам сырайди. Нилуфар эса 4000 доллар эвазига хоразмлик М. Щожиеванинг фу=аролик паспортига унинг суратини ёпиштириб беради.

У ана шу =албаки паспорт билан авиачипта сотиб олиб, Бишкекка етиб келади. Уни кутиб олган =ир\из миллатига мансуб шахс =ылидаги паспортини тортиб олади. М. Йылдошева эса шахсини тасди=ловчи щеч =андай щужжатсиз соат 17:00 ларда Андижон вилоятига чегарани дала айланма йылидан пиёда ытиб, у ердан +ы=онга келиб, фу=аро +. Олимов бош=арувидаги «Нексия»да «+ы=он - Тошкент» йыналишида кетаётганда +амчи= довонида ушланади.

Ызбекистон Республикаси Жиноят кодексининг бир =атор моддалари билан айбдор, деб топилган М. Йылдошевага нисбатан юритилган жиноят иши Ызбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2012 йил 5 декабрдаги «Ызбекистон Республикаси Конституцияси =абул =илинганлигининг йигирма йиллиги муносабати билан амнистия ты\рисида»ги +арорининг 6-бандига асосан щаракатдан тугатилган ва у жиноий жавобгарликдан озод =илинган. Ундан далилий ашё сифатида олинган 800 А+Ш доллари ва 7 БАА дирщам пуллари давлат эгалигига ытказилган.

Жиноят ишлари быйича Поп тумани суди томонидан кырилган ушбу жиноят иши тафсилотларини келтиришдан муддао нима? Ыйлаш, чу=ур мулощаза =илиш. Ана шундай жиноятларнинг содир былмаслиги учун щаракат =илиш, =онун-=оидаларимизни тушунтириш. Давлатимиз томонидан берилаётган афвнинг мазмун-мощиятини чу=урро= англаш, бундай \амхырлик, инсонпарварликка мунособ тарзда жавоб бериш.

Шу ыринда яна бир мулощаза. Ызбекистондай жаннатмонанд юрт =аерда бор? Инсонга, унинг бахтли-саодатли яшашига кырсатилаётган \амхырлик, эътибор, мещнат =илиши, ты=, фаровон яшаши учун берилаётган имконият, имтиёз, шарт-шароит дунёнинг щеч бир ерида учрайдими? Ты=лика шыхлик, туз ичиб, тузли\ига тупуриш, кырнамаклик деганлари шу былса керак-да!

Бунинг устига аёлларимизнинг иш =идириб чет юртларга чи=ишларини, бу щам етмагандай номларига номуносиб ишлар билан шу\улланишларини о=лаб быладими? Щаёси, ибоси былган ызбек =излари щеч =ачон аёл номига до\ тушадиган ножыя ишларга =ыл урмайди, =онунларимизга зид йыл тутмайди, давлатимиз чегараларини бузиб чи=иб, бузиб кирмайди. Айни чо\да ориятли, щамиятли ота-она фарзандларини, айни=са, =изларини гулдай асрайди, ы=итиб, тарбиялайди, турли щунарлар эгаси =илади. Яхши бир оиланинг был\уси бекаси сифатида энг гызал фазилатларни сингдиради.

Ю=оридаги каби ножыя щолатлар эса щар биримизни ыйлаб, мулощаза =илишга, фарзандларимизнинг щар бир хатти-щаракатини назорат =илишга, огощ ва щушёр яшашга ундайди.

Хал=имизда: «Бирники мингга, мингники туманга», деган гап бор. Бир киши томонидан содир этилган =илмиш о=ибати виждони уй\о=, иймон-эъти=одли, ориятли, \урурли щар бир инсон =албига о\ри= солиши табиий.

Шундай экан, барчамиз ыйлайлик, фикр-мулощаза =илайлик. Жиноятларнинг юз бермаслиги учун щам уларнинг олдини олиш чораларини кырайлик. Бунинг учун эса оилада бериладиган тарбияни мактаб, мащалла билан уй\унликда йылга =ыяйлик. Айни=са, келажагимиз эгалар былган ы\ил-=изларимизнинг был\уси оналари, =изларимиз тарбиясига алощида эътибор =аратайлик.

Ана шунда ю=оридаги каби жиноятларнинг юз бериши олди олинади.

 

Лобар РУСТАМОВА,

«Диёнат»нинг жамоатчи

мухбири
Do'stlaringizga birinchilardan bo'lib yetkazing!Всего комментариев: 0
avatar


Ахборот-таҳлилий портали 2016 йилнинг 17 Февралда давлат рўйхатидан ўтказилган. Гувоҳнома рақами: 0005786. Муассис: "Namanganliklar Group" x/k манзили 160100, Наманган шаҳри, Зерабулок кўчаси, 12-уйМатериалларимиздан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда «Фойдаланиш шартлари»га амал қилиниши шарт.
 Барча ҳуқуқлар Ўзбекистон Республикасининг муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳимояланган.
 | |